Mokoro polar Moremi 2

Mokoro polar Moremi 2

One of the ladies who works as a polar in the Moremi